Nhựa Minh Hùng thay đổi giá ống lọc (khoan giếng)

Kể từ ngày 05-03-2014, Nhựa Minh Hùng có sự thay đổi giá các cỡ ống lọc (khoan giếng) sau:

.Ống lọc 49×1,5
.Ống lọc 49×2
.Ống lọc 60×1,5