Nhựa Đạt Hòa bổ sung thêm mặt hàng

Kể từ ngày 20-02-2014, Nhựa Đạt Hòa bổ sung thêm các mặt hàng sau:

+ Nhựa uPVC:
.Tê giảm 49x34D
.Co giảm 42x21D
.Rắc co 49
.Co giảm 49x21M
.Giảm 114x34M
.Giảm 114x42M (trước đây là hàng thủ công)
.Giảm 114x49M (trước đây là hàng thủ công)

+ Phụ kiện PP sử dụng cho ống HDPE gân 2 lớp:
.Bít PP
.Tê PP
.Y PP