Phúc Hà (Dekko) thay đổi danh mục phụ kiện PPR

Kể từ đầu năm 2014, Phúc Hà không còn sản xuất mặt hàng Tê giảm PPR các cỡ 75×20, 75×25, 75×32. Theo đó, các Quý khách hàng khi có nhu cầu sử dụng mặt hàng này nên chuyển sang sử dụng các sự kết hợp sau:

.Tê giảm PPR 75×40 và Nối giảm PPR 40×20 thay thế cho Tê giảm PPR 75×20

.Tê giảm PPR 75×40 và Nối giảm PPR 40×25 thay thế cho Tê giảm PPR 75×25

.Tê giảm PPR 75×40 và Nối giảm PPR 40×32 thay thế cho Tê giảm PPR 75×32